Regulament Campanie Promoțională “Concurs Sondaj de Opinie Ensys 2023”

ORGANIZATORUL TOMBOLEI

Tombola este organizată de societatea ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA., cu sediul în Oradea, str. Bicazului, nr. 6-8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/132/2006, cod fiscal 18306569, avand contul curent nr. RO67BTRL00501202958865XX deschis la Banca Transilvania, email: office@ensys.com.ro, tel: 0359 732 800, denumită în cele ce urmează Organizatorul.

Prezenta campanie promoțională (“Concurs”) se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), care a fost întocmit conform legislației aplicabile în România, respectiv Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată și conform legislației Uniunii Europene, documentul fiind obligatoriu pentru toți participanții la Campanie (“Participanții”), așa cum aceștia sunt detaliați mai jos.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestora pe pagina oficială de website a Organizatorului https://ensys.com.ro/. Toate anexele, precum și alte acte adiționale la prezentul Regulament, încheiate după data începerii campaniei publicitare, vor face parte integrantă din acesta.

La Campanie poate participa orice persoană fizică cu vârsta minimă de 18 ani, prin înscrierea în condițiile și în perioada stabilite prin prezentul Regulament, cu excepția angajaților Organizatorului, precum și ai celorlalte societăți implicate în mod direct în organizarea şi desfășurarea campaniei (inclusiv ai Reprezentanților și Împuterniciților Organizatorului), a soților şi a rudelor până la gradul IV ale acestora.
În cazul în care se dovedește ca în fapt câștigătorul/câștigătoarea unuia dintre premii este o persoana fizica lipsită de capacitățile de exercițiu (adică nu are vârsta minima de 18 ani sau are capacitatea de exercițiu restrânsă în mod legal) aceasta este descalificată din Concurs.

Participanții sunt obligați să respecte termenii şi condițiile Regulamentului, potrivit celor menționate mai jos. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe toată perioada Campaniei, la cerere pe email office@ensys.com.ro, dar va fi postat cu link și într-un comentariu la postarea de concurs a Organizatorului.

Clienții Organizatorului vor afla de organizarea Tombolei de pe site-ul https://ensys.com.ro/, de pe paginile de social media, de la angajații Organizatorului sau din alte canale de comunicare.

LOCUL, DURATA ȘI MECANISMUL DESFĂȘURĂRII TOMBOLEI

Tombola se va desfășura începând cu data de 09 iunie 2023 ora 15:00 și se încheie pe data de 30 iunie 2023 ora 23:59 (“Perioada Tombolei”).
Înainte de începerea Campaniei și după încetarea ei, înscrierea în Campanie și/sau îndeplinirea condițiilor menționate în Regulament nu conferă dreptul de a participa la Campanie.
Concursul se desfășoară pe teritoriul României. Este permisă o singură înscriere per participant.

Câștigătorii vor fi trași la sorți, automat, folosind platforma https://www.random.org pe 04 iulie 2023 , după ora 12.00. Câștigătorii vor fi anunțați, după validarea oficială a listei acestora, prin apel telefonic și/sau email și/sau pe pagina de Facebook a Organizatorului – „https://www.facebook.com/ensysrenewable” in maximum 12 ore de la validare

Se vor extrage 8 potențiali câștigători. În cazul în care câștigătorii nu vor putea fi contactați în termen de 24 de ore de la extragere, prin telefon sau email, fiind astfel imposibilă acordarea premiilor către aceștia, procesul de tragere la sorți se va repeta pentru numărul rămas de premii neacordate.
Dacă sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de desemnare a câștigătorilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel câștigate și de a urmări în instanță respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
Validarea câștigătorilor în cadrul Campaniei implica obținerea acordului lor pentru utilizarea datelor personale în activități ulterioare de marketing direct.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Tombola este accesibilă tuturor persoanelor fizice cu vârsta de 18 ani împlinită, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respecta și îndeplinesc condițiile prezentului Regulament. Nu pot participa la tombola angajați ai Organizatorului, și nici rudele de gradul I, II, III și IV ale acestora.

Pentru a participa la Campanie, Participanții trebuie sa îndeplinească următoarele condiții cumulative:
– Pentru a participa la concurs, participanții trebuie să completeze sondajul de opinie disponibil la adresa link. După completarea sondajului, participanții vor fi automat înscriși în concurs.

Premiile oferite in Campanie sunt următoarele:
Se vor acorda 8 premii constând în vouchere în valoare de 2000 lei fiecare (TVA inclus), care vor fi folosite pentru diminuarea contribuției proprii a beneficiarilor de programul Casa Verde. Prin acest voucher se acoperă din contribuția proprie beneficiarilor de program Casa Verde care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

Pentru fiecare regiune, se va acorda un premiu special (denumit “premium”). Acest premiu constă într-un voucher valoric de 2000 de lei (TVA inclus) care va fi folosit pentru diminuarea contribuției proprii a beneficiarilor de programul Casa Verde. Prin acest voucher se acoperă din contribuția proprie beneficiarilor de program Casa Verde care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

Voucherul se poate folosi exclusiv cu ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA ca instalator pentru proiectul AFM finanțat.

Voucherul poate fi folosit doar în cazul în care câștigătorul alege ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA ca instalator pentru proiectul finanțat prin Programul Casa Verde al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Voucherul nu poate fi transferat altor instalatori sau folosit în alte scopuri.

Valoarea voucherului se va folosi exclusiv pentru a scădea din contribuția proprie a câștigătorului la proiectul finanțat prin Programul Casa Verde al AFM. Valoarea voucherului nu poate fi retrasă în numerar sau utilizată pentru alte achiziții.

Regiunile sunt următoarele:

  • Regiunea București Ilfov
  • Regiunea Centru (judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu)
  • Regiunea Nord Est (judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui)
  • Regiunea Nord Vest (judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş)
  • Regiunea Sud Est (judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea)
  • Regiunea Sud Muntenia (judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman)
  • Regiunea Sud Vest (judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea)
  • Regiunea Vest (judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş)

Premiul anunțat în Campanie se va acorda conform Regulamentului; premiul nu va putea fi schimbat cu altul și nici nu se poate acordă câștigătorilor contravaloarea acestuia în bani. Valoarea totala a unui premiu oferit în Campanie nu va depăși suma de 2000 de lei.
Premiul va fi acordat la sediul organizatorului pe baza cărții de identitate, doar de către persoana câștigătoare, în termen de maximum 30 de zile de la data anunțului oficial de ridicare a premiilor.
În măsura în care un câștigător nu poate beneficia în final de premiul câștigat, din cauza nerespectării unor condiții specifice de Campanie (nu se poate deplasa pentru ridicarea premiului sau din alte cauze independente de voința sa), premiul se va acorda unei rezerve, în ordinea stabilita conform tragerii la sorți. Premiile din cadrul prezentei Campanii se acordă în limita stocului disponibil, nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani.

Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului.
Organizatorul nu își va asumă nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către Participanți.
Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a rețelelor de Internet.
Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea Campaniei ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea. Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor.
Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conținutul generat și pentru utilizatorii înscriși în această Campanie, ori pentru consecințele care decurg din aceasta acțiune.

Taxe și impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze către bugetul de stat impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu Codul Fiscal, cu completările și modificările ulterioare. Orice obligații de natura fiscală sau de altă natură în legătură cu premiile câștigate sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor, cu excepția acelor care trebuie reținute la sursa conform prevederilor legale în vigoare, dacă acestea vor fi datorate.
Participanților nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la internet în vederea consultării Regulamentului. Cheltuielile de mai sus nu sunt și nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul OG nr. 99/2000 astfel cum a fost modificata sau completata.

Încetarea Campaniei

Campania poate înceta înainte de termen, în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră sau caz fortuit, în accepțiunea art. 1351 și art. 1352 din Codul Civil.
Forță Majoră înseamnă orice eveniment imprevizibil și insurmontabil a cărui apariție pune Organizatorul în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
Campania mai poate înceta înaintea de împlinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendat oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca aceasta să comunice în prealabil o astfel de situație inclusiv în cazul imposibilității organizatorului din motive independente de voința sa de a continua Campania, în cazul schimbării cadrului legislativ care permite realizarea acestuia ori în cazul unor modificări organizatorice care fac imposibilă continuarea sa.
Dacă un eveniment de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei,
Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform Codului Civil. În cazul în care invoca forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice existența acestuia Participanților la Campanie, pe pagina oficială de Facebook a Organizatorului – „https://www.facebook.com/ensysrenewable”, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forţă majoră.

Responsabilitate

Toți câștigătorii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerințelor şi condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a Participanților şi eventualilor câştigători.
Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial.
Organizatorul Campaniei și societățile comerciale implicate în organizarea acestuia, nu își asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la, pentru:
eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la înscriere;
situațiile în care numărul de telefon furnizat de Participant nu poate fi apelat în timpul precizat, conform condițiilor din prezentul Regulament, din orice motive independente de voința Organizatorului;
întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale furnizorul de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens;
derularea activităților de mentenanță ce nu pot fi amânate, desfășurate de către operatorii serviciilor de internet cat si a serverelor ce găzduiesc website-ul, cat si alte servicii de care funcționalitatea website-ului este dependentă și nu poate funcționa, dacă prin aceasta, website-ul nu poate fi accesat în vederea consultării regulamentului Campaniei.
Organizatorul are dreptul de a invalida participările care conțin informații false ori vădit eronate și care nu îndeplinesc condițiile de validare. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.
Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei și imaginea Organizatorului.
Prin participarea la Campanie, Participantul declară pe propria răspundere că a luat cunoștință, și este de acord cu, următoarele: (a) Participantul este singur răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea, (b) Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și amenințare la adresa sănătății şi integrității sale corporale, și/sau a celor din jur și (c) Participantul este de acord cu prelucrarea datelor personale în condițiile și în scopul declarat prin acest Regulament.
Organizatorul și societățile comerciale implicate în Campanie sunt exonerați de către câștigători de orice răspundere e pentru toate prejudiciile suferite de către câștigători în legătură cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând, dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor.
Organizatorul și societățile comerciale implicate în Campanie nu sunt răspunzători de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți în legătură cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin simpla participare la aceasta Campanie, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial și înțeleg că datele lor personale vor fi prelucrate de organizator în temeiul relației contractuale ce este stabilita prin acceptarea Regulamentului, în scopul desfășurării Campaniei, pentru executarea obligațiilor și exercitării drepturilor pe care le are Organizatorul, îndeplinirii obligațiilor legale care îi revin și a intereselor sale legitime (extragerea și validarea câștigătorilor, atribuirea premiilor, îndeplinirea obligațiilor legale financiar – contabile care revin organizatorilor de campanii promoționale, realizarea de rapoarte statistice, păstrarea evidențelor privind Participanții si corectitudinea tragerii la sorți).
Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților (denumiți în cele ce urmează „Persoane vizate”), acționând în calitate de operator cu privire la acestea, cu respectarea prevederilor legale, cum ar fi, dar fără a se limita la Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR).
Datele cu caracter personal prelucrate in scopurile menționate mai sus (*pentru câștigătorii concursului) sunt:
Nume, Prenume, Sex, Telefon, adresa de email;
Furnizarea datelor de către cei 3 câștigători ai concursului este obligatorie pentru contactarea și stabilirea programării ulterioare la specialitatea aleasă. Refuzul furnizării acestora atrage imposibilitatea participării la Campanie.
Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare, a persoanelor împuternicite de Organizator implicate în organizarea Campaniei, a partenerilor contractuali ai Organizatorului, a companiilor din grupul Organizatorului, autorităților competente, precum și publicului (în cazul câștigătorilor).
Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate vor fi stocate pe durata necesară organizării Campaniei, precum și ulterior în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care incumbă Organizatorului inclusiv obligațiilor în materie fiscală și în materia arhivarii, pentru Participanții desemnați câștigători. Datele Participanților necâștigători vor fi păstrate de către Organizator pe durata Campaniei indicată în Regulament și încă 3 ani si 6 luni de la încheierea Campaniei și acordarea premiilor. La expirarea perioadei de stocare a datelor, Organizatorul va șterge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare.
Persoanele Vizate au următoarele drepturi în ceea ce privește datele cu caracter personal:
dreptul de a fi informați în legătură cu prelucrarea de către Organizator a datelor Dvs. cu caracter personal;
dreptul de a solicita accesul la, sau copii ale datelor Dvs. cu caracter personal prelucrate de noi sau în numele nostru;
dreptul de a obține rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legea, în special a datelor incomplete sau inexacte, sau, după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legea.
dreptul de a solicita informații cu privire la sursa datelor Dvs. cu caracter personal, în cazul în care aceste date nu au fost colectate direct de la Dvs.
dreptul de a vă opune, din motive legitime justificate, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal;
in cazul oricărei prelucrări automate a datelor Dvs. cu caracter personal care generează un efect juridic sau un efect semnificativ asupra Dvs., aveți dreptul de a solicita informații cu privire la existența acesteia, la o explicație a logicii implicate, la semnificația și, după caz, la orice consecințe preconizate ale unei astfel de prelucrări.; în acest caz, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dacă prelucrarea a fost efectuata prin mijloace automate;
dreptul de a solicita ca prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal să fie restricționată la anumite scopuri limitate, potrivit legii; și
dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, pe care le puteți transmite altui operator;
Dreptul de a depune reclamații cu privire la prelucrarea Datelor Dvs. la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (cu adresa în B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, anspdcp@dataprotection.ro, tel. +40318059211 sau +40318059212, fax +40318059602) și/sau de a va adresa instanțelor judecătorești competente în situația încălcării unui drept.
În măsura în care Participantul va consimți la primirea de la Organizator, în viitor, a informațiilor privind serviciile și inițiativele organizatorului sau membrilor grupului Organizatorului, exprimându-și acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru activități de marketing direct, aceste date vor fi prelucrate de Organizator pana la exercitarea dreptului de opoziție de către acesta sau până la retragerea acordului exprimat. Retragerea consimțământului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor.
Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.

Sesizări

În vederea sesizărilor de orice natură, Participanții la Campanie pot depune reclamații (i) în scris la adresa de e-mail office@ensys.com.ro sau (ii) telefonic la numărul +40 771 768 688 în termen de maximum 3 zile de la încetarea Campaniei. După aceasta dată, Organizatorul nu va mai lua în considerație nicio contestație.

Regulamentul oficial

Regulamentul Campaniei va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, fiind disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant pe pagina de website a Organizatorului – https://www.ensys.com.ro pe toată perioada desfășurării Campaniei;
Participanții la Campanie sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, iar orice nerespectare a acestuia duce la anularea automată a câștigului.
Regulamentul a fost redactat și semnat astăzi, 25.05.2023.

ORGANIZATORUL

ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA., cu sediul în Oradea, str. Bicazului, nr. 6-8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/132/2006, cod fiscal 18306569, avand contul curent nr. RO67BTRL00501202958865XX deschis la Banca Transilvania, email: office@ensys.com.ro, tel: 0359 732 800