Regulamentul Campaniei Promoționale “Concurs Ensys 2023 Share&Tag”

ORGANIZATORUL TOMBOLEI

Tombola este organizată de societatea ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA., cu sediul în Oradea, str. Bicazului, nr. 6-8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/132/2006, cod fiscal 18306569, având contul curent nr. RO67BTRL00501202958865XX deschis la Banca Transilvania, email: office@ensys.com.ro, tel: +40 359 732 800, denumită în cele ce urmează Organizatorul.

Prezenta campanie promoțională (“Concurs”) se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), care a fost întocmit conform legislației aplicabile în România, respectiv Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată și conform legislației Uniunii Europene, documentul fiind obligatoriu pentru toți participanții la Campanie (“Participanții”), așa cum aceștia sunt detaliați mai jos.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestora pe pagina oficială de website a Organizatorului https://ensys.com.ro/. Toate anexele, precum și alte acte adiționale la prezentul Regulament, încheiate după data începerii campaniei publicitare, vor face parte integrantă din acesta.

La Campanie poate participa orice persoană fizică cu vârsta minimă de 18 ani, prin înscrierea în condițiile și în perioada stabilite prin prezentul Regulament, cu excepția angajaților Organizatorului, precum și ai celorlalte societăți implicate în mod direct în organizarea şi desfășurarea campaniei (inclusiv ai Reprezentanților și Împuterniciților Organizatorului), a soților şi a rudelor până la gradul IV ale acestora.
În cazul în care se dovedește că în fapt câștigătorul/câștigătoarea unuia dintre premii este o persoana fizică lipsită de capacitățile de exercițiu (adică nu are vârsta minima de 18 ani sau are capacitatea de exercițiu restrânsă în mod legal) aceasta este descalificată din Concurs.

Participanții sunt obligați să respecte termenii şi condițiile Regulamentului, potrivit celor menționate mai jos. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe toată perioada Campaniei, la cerere pe email office@ensys.com.ro, dar va fi postat cu link și într-un comentariu la postarea de concurs a Organizatorului.

Clienții Organizatorului vor afla de organizarea Tombolei de pe site-ul https://ensys.com.ro/, de pe paginile de social media, de la angajații Organizatorului sau din alte canale de comunicare.

LOCUL, DURATA ȘI MECANISMUL DESFĂȘURĂRII TOMBOLEI

Tombola se va desfășura începând cu data de 26.05.2023 ora 11:00 si se încheie pe data de 25.06.2023 ora 23:59 (“Perioada Tombolei”).
Înainte de începerea Campaniei și după încetarea ei, înscrierea în Campanie și/sau îndeplinirea condițiilor menționate în Regulament nu conferă dreptul de a participa la Campanie.
Concursul se desfășoară pe teritoriul României. Toți participanții vor trebui să dea un comentariu la postarea dedicată concursului și să dea tag (etichetare) la 5 prieteni. Este permisă o singură înscriere per participant.

Câștigătorul va fi tras la sorți, automat, folosind platforma https://www.random.org pe 26.06.2023, după ora 12.00. Câștigătorul va fi anunțat, după validarea oficială a acestuia, prin apel telefonic și/sau email și/sau pe pagina de Facebook a Organizatorului – „https://www.facebook.com/ensysrenewable” in maximum 12 ore de la validare

Se va extrage 1 potențial câștigător. În cazul în care câștigătorul nu va putea fi contactat în termen de 24 de ore de la extragere, prin telefon sau email, fiind astfel imposibilă acordarea premiului către acesta, procesul de tragere la sorți se va repeta pentru numărul rămas de premii neacordate.
Dacă sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de desemnare a câștigătorilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel câștigate și de a urmări în instanță respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
Validarea câștigătorilor în cadrul Campaniei implica obținerea acordului lor pentru utilizarea datelor personale în activități ulterioare de marketing direct.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Tombola este accesibilă tuturor persoanelor fizice cu vârsta de 18 ani împlinită, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respecta și îndeplinesc condițiile prezentului Regulament. Nu pot participa la tombola angajați ai Organizatorului, și nici rudele de gradul I, II, III și IV ale acestora.

Pentru a participa la Campanie, Participanții trebuie sa îndeplinească următoarele condiții cumulative:
– Să dea share postării de concurs a Organizatorului
– Să comenteze la postarea dedicată concursului și să dea tag la 5 prieteni
Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida / a descalifica înscrierea în Campanie a Participanților ce nu respectă cerințele Campaniei sau constituie un atac la adresa brandului sau a normelor de moralitate.
Prin înscrierea la Campanie, Participantul sau reprezentantul legal al acestuia garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani și că poate dovedi acest aspect, ulterior, cu documentul de identitate.
Un Participant poate fi descalificat (prin opțiunea de ștergere a informațiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu Campania și prezentul regulament.
Organizatorul consideră înscrierea la Campanie ca o acceptare implicită a acestui Regulament și consideră orice date cu privire la Participant adevărate și corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul va invalida respectiva participare și va exclude Participantul din Campania promoțional.

Premiul oferit in Campanie este:
Sistem Fotovoltaic On Grid 3 kWp compus din panouri fotovoltaice categoria Tier 1 (producator LONGi sau Canadian Solar), invertor hibrid Huawei Sun2000, sistem de fixare din oțel galvanizat și aluminiu pentru acoperis, echipamente pasive și de protecție, lucrări de racordare la rețea, certificarea sistemului la operatorul de distribuție în vederea obținerii certificatului de racordare și manoperă.

Premiul anunțat în Campanie se va acorda conform Regulamentului; premiul nu va putea fi schimbat cu altul și nici nu se poate acordă câștigătorilor contravaloarea acestuia în bani. Valoarea totala a unui premiu oferit în Campanie nu va depăși suma de 22000 de lei (cu TVA 5% inclus).
Premiul va fi validat și acordat câștigătorului fie la sediul organizatorului, fie electronic, în funcție de posibilitățile acestuia. Validarea se va face pe baza documentelor de identificare transmise fie în format fizic, fie electronic. Câștigătorul are un termen de maximum 30 de zile de la data anunțului oficial pentru a ridica premiul.

În cazul în care câștigătorul nu poate beneficia de premiul câștigat, din cauza nerespectării unor condiții specifice de Campanie (cum ar fi imposibilitatea de a se deplasa pentru ridicarea premiului sau alte cauze independente de voința sa), premiul se va acorda unei rezerve, în ordinea stabilită conform tragerii la sorți.

Premiile din cadrul prezentei Campanii se acordă în limita stocului disponibil, nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani.

După anunțarea rezultatelor, câștigătorul va fi invitat să semneze un Contract de Acordare a Premiului sau un Contract de Încredințare a Premiului, fără nicio obligație de plată din partea acestuia. Odată ce contractul este semnat de către câștigător, Ensys se angajează să finalizeze instalarea, punerea în funcțiune și depunerea documentelor la operatorul de distribuție în termen de maxim 30 de zile. Vă rugăm să rețineți că procesul cu operatorul de distribuție este independent de Ensys, prin urmare nu putem stabili un termen în numele lor.

Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului.
Organizatorul nu își va asumă nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către Participanți.
Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă si/sau mobilă sau a rețelelor de Internet.
Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea Campaniei ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea. Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor.
Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conținutul generat și pentru utilizatorii înscriși în această Campanie, ori pentru consecințele care decurg din aceasta acțiune.

Taxe și impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze către bugetul de stat impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu Codul Fiscal, cu completările și modificările ulterioare. Orice obligații de natura fiscală sau de altă natură în legătură cu premiile câștigate sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor, cu excepția acelor care trebuie reținute la sursa conform prevederilor legale în vigoare, dacă acestea vor fi datorate.
Participanților nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la internet în vederea consultării Regulamentului. Cheltuielile de mai sus nu sunt și nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul OG nr. 99/2000 astfel cum a fost modificata sau completata.

Încetarea Campaniei

Campania poate înceta înainte de termen, în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră sau caz fortuit, în accepțiunea art. 1351 și art. 1352 din Codul Civil.
Forță Majoră înseamnă orice eveniment imprevizibil și insurmontabil a cărui apariție pune Organizatorul în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
Campania mai poate înceta înaintea de împlinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendat oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca aceasta să comunice în prealabil o astfel de situație inclusiv în cazul imposibilității organizatorului din motive independente de voința sa de a continua Campania, în cazul schimbării cadrului legislativ care permite realizarea acestuia ori în cazul unor modificări organizatorice care fac imposibilă continuarea sa.
Dacă un eveniment de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei,
Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform Codului Civil. În cazul în care invoca forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice existența acestuia Participanților la Campanie, pe pagina oficială de Facebook a Organizatorului – „https://www.facebook.com/ensysrenewable”, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forţă majoră.

Responsabilitate

Toți câștigătorii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerințelor şi condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a Participanților şi eventualilor câştigători.
Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial.
Organizatorul Campaniei și societățile comerciale implicate în organizarea acestuia, nu își asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la, pentru:
– eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la înscriere;
– situațiile în care numărul de telefon furnizat de Participant nu poate fi apelat în timpul precizat, conform condițiilor din prezentul Regulament, din orice motive independente de voința Organizatorului;
– întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale furnizorul de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens;
– derularea activităților de mentenanță ce nu pot fi amânate, desfășurate de către operatorii serviciilor de internet cat si a serverelor ce găzduiesc website-ul, cat si alte servicii de care funcționalitatea website-ului este dependentă și nu poate funcționa, dacă prin aceasta, website-ul nu poate fi accesat în vederea consultării regulamentului Campaniei.
Organizatorul are dreptul de a invalida participările care conțin informații false ori vădit eronate și care nu îndeplinesc condițiile de validare. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.
Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei și imaginea Organizatorului.
Prin participarea la Campanie, Participantul declară pe propria răspundere că a luat cunoștință, și este de acord cu, următoarele: (a) Participantul este singur răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea, (b) Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și amenințare la adresa sănătății şi integrității sale corporale, și/sau a celor din jur și (c) Participantul este de acord cu prelucrarea datelor personale în condițiile și în scopul declarat prin acest Regulament.
Organizatorul și societățile comerciale implicate în Campanie sunt exonerați de către câștigători de orice răspundere e pentru toate prejudiciile suferite de către câștigători în legătură cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând, dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor.
Organizatorul și societățile comerciale implicate în Campanie nu sunt răspunzători de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți în legătură cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin simpla participare la aceasta Campanie, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial și înțeleg că datele lor personale vor fi prelucrate de organizator în temeiul relației contractuale ce este stabilita prin acceptarea Regulamentului, în scopul desfășurării Campaniei, pentru executarea obligațiilor și exercitării drepturilor pe care le are Organizatorul, îndeplinirii obligațiilor legale care îi revin și a intereselor sale legitime (extragerea și validarea câștigătorilor, atribuirea premiilor, îndeplinirea obligațiilor legale financiar – contabile care revin organizatorilor de campanii promoționale, realizarea de rapoarte statistice, păstrarea evidențelor privind Participanții si corectitudinea tragerii la sorți).
Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților (denumiți în cele ce urmează „Persoane vizate”), acționând în calitate de operator cu privire la acestea, cu respectarea prevederilor legale, cum ar fi, dar fără a se limita la Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR).
Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate mai sus (*pentru câștigătorul concursului) sunt: Nume, Prenume, Sex, Telefon, adresa de email;
Furnizarea datelor de către cei 3 câștigători ai concursului este obligatorie pentru contactarea și stabilirea programării ulterioare la specialitatea aleasă. Refuzul furnizării acestora atrage imposibilitatea participării la Campanie.
Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare, a persoanelor împuternicite de Organizator implicate în organizarea Campaniei, a partenerilor contractuali ai Organizatorului, a companiilor din grupul Organizatorului, autorităților competente, precum și publicului (în cazul câștigătorilor).
Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate vor fi stocate pe durata necesară organizării Campaniei, precum și ulterior în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care incumbă Organizatorului inclusiv obligațiilor în materie fiscală și în materia arhivarii, pentru Participanții desemnați câștigători. Datele Participanților necâștigători vor fi păstrate de către Organizator pe durata Campaniei indicată în Regulament și încă 3 ani si 6 luni de la încheierea Campaniei și acordarea premiilor. La expirarea perioadei de stocare a datelor, Organizatorul va șterge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare.
Persoanele Vizate au următoarele drepturi în ceea ce privește datele cu caracter personal:
– dreptul de a fi informați în legătură cu prelucrarea de către Organizator a datelor Dvs. cu caracter personal;
– dreptul de a solicita accesul la, sau copii ale datelor Dvs. cu caracter personal prelucrate de noi sau în numele nostru;
– dreptul de a obține rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legea, în special a datelor incomplete sau inexacte, sau, după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legea.
– dreptul de a solicita informații cu privire la sursa datelor Dvs. cu caracter personal, în cazul în care aceste date nu au fost colectate direct de la Dvs.
– dreptul de a vă opune, din motive legitime justificate, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal;
– în cazul oricărei prelucrări automate a datelor Dvs. cu caracter personal care generează un efect juridic sau un efect semnificativ asupra Dvs., aveți dreptul de a solicita informații cu privire la existența acesteia, la o explicație a logicii implicate, la semnificația și, după caz, la orice consecințe preconizate ale unei astfel de prelucrări.; în acest caz, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dacă prelucrarea a fost efectuata prin mijloace automate;
– dreptul de a solicita ca prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal să fie restricționată la anumite scopuri limitate, potrivit legii, și dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, pe care le puteți transmite altui operator;
– Dreptul de a depune reclamații cu privire la prelucrarea Datelor Dvs. la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (cu adresa în B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, anspdcp@dataprotection.ro, tel. +40318059211 sau +40318059212, fax +40318059602) și/sau de a va adresa instanțelor judecătorești competente în situația încălcării unui drept.
În măsura în care Participantul va consimți la primirea de la Organizator, în viitor, a informațiilor privind serviciile și inițiativele organizatorului sau membrilor grupului Organizatorului, exprimându-și acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru activități de marketing direct, aceste date vor fi prelucrate de Organizator pana la exercitarea dreptului de opoziție de către acesta sau până la retragerea acordului exprimat. Retragerea consimțământului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor.
Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.

Sesizări

În vederea sesizărilor de orice natură, Participanții la Campanie pot depune reclamații (i) în scris la adresa de e-mail office@ensys.com.ro sau (ii) telefonic la numărul +40 771 768 688 în termen de maximum 3 zile de la încetarea Campaniei. După aceasta dată, Organizatorul nu va mai lua în considerație nicio contestație

Regulamentul oficial

Regulamentul Campaniei va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, fiind disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant pe pagina de website a Organizatorului – https://www.ensys.com.ro pe toată perioada desfășurării Campaniei;
Participanții la Campanie sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, iar orice nerespectare a acestuia duce la anularea automată a câștigului.
Regulamentul a fost redactat și semnat astăzi, 25.05.2025.

ORGANIZATORUL

ENSYS RENEWABLE SOLUTIONS SA., cu sediul în Oradea, str. Bicazului, nr. 6-8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/132/2006, cod fiscal 18306569, avand contul curent nr. RO67BTRL00501202958865XX deschis la Banca Transilvania, email: office@ensys.com.ro, tel: 0359 732 800